Các giải thưởng và chứng nhận

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam kiểm định.

Các sản phẩm của Sato đều được đem đi thử nghiệm và đảm bảo an toàn do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam kiểm định.